STUDIUM DUCHOWOŚCI

Program
Studium Duchowości

WYKŁADY KURSORYCZNE

 1. Teologia duchowości (przez dwa lata – cztery semestry)
 2. Duchowość biblijna (jeden semestr)
 3. Duchowość liturgiczna (jeden semestr)
 4. Duchowość patrystyczna (jeden semestr)
 5. Historia duchowości chrześcijańskiej (dwa semestry)
 6. Duchowość karmelitańska (dwa semestry)
 7. Teologia modlitwy (jeden semestr)
 8. Duchowość maryjna (jeden semestr)
 9. Kierownictwo duchowe (jeden semestr)
 10. Duchowość laikatu (jeden semestr)
 11. Duchowość zakonna (jeden semestr)

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

2018/2019

M20 – Duchowość małżeństwa i rodziny
M17 – Pismo święte w Kościele
M38 – Zjawiska nadzwyczajne w życiu duchowym św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

INNE WYKŁADY MONOGRAFICZNE

Zobacz: Archiwum wykładów

K1 Teologia duchowości – I

Teologia duchowości jest przedmiotem podstawowym, mającym na celu nakreślenie struktury życia duchowego, jego dynamiki rozwojowej, dróg i sposobów duchowego rozwoju chrześcijanina. Celem wykładu jest zapoznać studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi podstaw i struktury życia duchowego, nauczyć go rozeznania właściwej hierarchii wartości w podejściu do różnych środków rozwoju życia duchowego. Wykład przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu teologii duchowości systematycznej: cele teologii duchowości, twórcy życia duchowego, powszechne powołanie do świętości, proces uświęcenia, duchowość sakramentalna.

K2 Teologia duchowości – II

Teologia duchowości jest przedmiotem podstawowym, mającym na celu nakreślenie struktury życia duchowego, jego dynamiki rozwojowej, dróg i sposobów duchowego rozwoju chrześcijanina. Celem wykładu jest zapoznać studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju życia duchowego. Na wykładzie poruszane są tematy z zakresu rozwoju życia duchowego: teologalny dialog, chrześcijańska asceza, modlitwa, przeszkody komunii z Bogiem i ich przezwyciężanie, mistyka.

K3 Historia duchowości – I

Pierwsza część wykładu z historii duchowości koncentruje się na starożytności i średniowieczu. Po nakreśleniu natury nauki, jaką jest historia duchowości, podejmuje się w zarysie bardziej szczegółowe zagadnienia: duchowość Nowego Testamentu i Kościoła pierwotnego, kształtowanie się form życia konsekrowanego (dziewice i asceci, wdowy, mnisi pustelnicy i cenobici na Wschodzie i Zachodzie), wkład wybitnych mnichów i Ojców Kościoła w duchowość, dalszy rozwój życia zakonnego (zakony rycerskie, kanonickie i żebrzące) z uwzględnieniem jego czołowych postaci na polu duchowości, scholastyka, dzieje nieortodoksyjnych grup świeckich, duchowość dionizyjska, szczególnie niemiecka i angielska, „devotio moderna”. Wykład wieńczy krótkie spojrzenie na historię polskiej duchowości średniowiecza.

 K4 Historia duchowości – II

Druga część wykładu z historii duchowości obejmuje okres historii nowożytnej i współczesnej. Koncentruje się wokół udokumentowanych świadectw od czasów odnowy Kościoła w XVI wieku aż po czasy, w których żyjemy. Wykład obejmuje studium doktryny, literatury i życia duchowego chrześcijaństwa nowożytnego i współczesnego. W jego toku rozważane są pisma i myśl wielkich mistrzów duchowych (np. św. Ignacego Loyoli, św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża, św. Franciszka Salezego, kardynała Piotra de Berulle i innych) i ich wpływ na życie religijne. Uwzględnia się także różne szkoły duchowości (włoską, hiszpańską i francuską) i ich wzajemne zależności, a także bada błędne ruchy i prądy duchowe (np. kwietyzm, jansenizm czy modernizm) w ich wewnętrznym rozwoju, jak również duchowość współczesną wyrosłą na doktrynie Soboru Watykańskiego II.

K5 Duchowość biblijna

Wykład porusza najważniejsze zagadnienia teologii biblijnej z perspektywy duchowości. Wśród nich należy wymienić pojmowanie człowieka przez autorów biblijnych (w tym m.in. ciała, duszy i ducha, ożywiającego tchnienia), następnie ideę Boga, Syna Bożego i Ducha Świętego, jak również tytuły mesjańskie Syna Człowieczego, Cierpiącego Sługi Jahwe oraz Mesjasza. Wykład uwzględnia historyczny rozwój wyżej wymienionych zagadnień oraz ich odniesienie do życia duchowego.