Nasza misja

NASZA MISJA

Karmelitański Instytut Duchowości – KID, jest odpowiedzią Zakonu Karmelitańskiego na potrzebę głębi duchowej współczesnego człowieka, a także chęcią zaznaczenia miejsca Karmelu w duchowym pejzażu Krakowa.

W dobie zdominowanej przez myślenie techniczno-ekonomiczne, nad wyraz jasno jawi się potrzeba wskazywania na rolę prawidłowej formacji duchowej dla zrównoważenia zbyt materialistycznego podejścia do życia, człowieka współczesnego. Kultura myślenia o człowieku, jako takim, wymaga wydobycia całego jego duchowego piękna, przypominania o jego duchowym pierwiastku, o tym, że jest synem Boga, że nosi w sobie Boskie tchnienie.

Niestety, w tej jałowej przestrzeni współczesności, z wielu stron napierają na nas propozycje różnych „mistycyzmów” typu dalekowschodniego czy zachodniego (New Age). Wprowadzają one wiele zamieszania wokół natury życia duchowego, wykorzystując głód doświadczenia i potrzebę głębszej modlitwy, np. medytacji.

Kościół jak zawsze wskazuje na potrzebę duchowej przemiany, duchowego dojrzewania, które jednak winno być dojrzewaniem do pełni życia, a nie zmierzaniem ku duchowej śmierci.

Karl Rahner powiedział nawet, że chrześcijanie XXI wieku będą mistykami, albo nie będzie ich wcale, a Jan Paweł II w słowach wypłyń na głębie zostawił nam wyraźny drogowskaz na trzecie tysiąclecie.

To na przestrzeni niemal całego minionego stulecia, tak wyraźnie naznaczonego dramatami wojen i totalitaryzmów, Papieże wskazują na duchowość Karmelu, jako niezwykle aktualną współcześnie, ogłaszając trzech świętych Zakonu Karmelitańskiego Doktorami Kościoła:

 • św. Jan od Krzyża w 1927 r.
 • św. Teresa od Jezusa w 1970 r.
 • św. Teresa od Dzieciątka Jezus w 1997 r.
św. Jan od Krzyża (1542-1591)
św. Teresa od Jezusa (1515-1582)
św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897)

..Stąd też, w zakres działalności Instytutu wchodzą:

 • Propagowanie wiedzy z zakresu duchowości chrześcijańskiej
 • Wprowadzanie w duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu
 • Formacja ogólnochrześcijańska
 • Formacja do życia konsekrowanego
 • Pomoc duchowo-psychologiczna
 • Formowanie wspólnoty sympatyków duchowości karmelitańskiej

Działalność Instytutu podzielona jest na sekcje:

 

Rys historyczny Karmelitańskiego Instytutu Duchowości

Geneza Karmelitańskiego Instytutu Duchowości sięga 1990 r., kiedy to zorganizowana została, w klasztorze karmelitów bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18, seria otwartych konferencji z zakresu duchowości.

Już rok później, w 1991 r., w kontekście jubileuszu 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża, założono przy tymże klasztorze Karmelitańskie Studium Duchowości, realizujące program stałych wykładów. W 1993 r. jednostce tej nadano nazwę Karmelitański Instytut Duchowości oraz zapoczątkowano współpracę z Papieską Akademią Teologiczną, dzisiejszym Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Rok później, zainaugurowano wykłady z cyklu Formacja do życia konsekrowanego, które w 1995 r. zaczęły ukazywać się drukiem w ramach serii wydawniczej „Formacja zakonna”.

Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój tak, że w 1998 r., na kanwie 100-lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus i ogłoszenia jej Doktorem Kościoła (1997 r.), rozpoczęto organizowanie „Tygodni duchowości”, które od 2008 r. przerodziły się w „Dni duchowości”. Referaty wygłoszone podczas tych sympozjów, zaczęły ukazywać się w serii wydawniczej „Karmel żywy” już w roku zorganizowania „Tygodnia duchowości” po raz pierwszy.

Wspomnieć należy także o okolicznościowych sesjach naukowych, jakie na przestrzeni historii Instytutu miały w nim miejsce, o publikacji opracowań zbiorowych zawierających materiały z tych sesji, a także o książkach monograficznych, jakie wpisują się w dorobek piśmienniczy jednostki naukowo-dydaktyczno-formacyjnej.

Rok 2001, w którym Karmel obchodził jubileusz 750-lecia szkaplerza karmelitańskiego, przyniósł Karmelitańskiemu Instytutowi Duchowości nową siedzibę – gmach zlokalizowany w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18a.

W następnych latach Karmelitański Instytut Duchowości przeżył kolejne etapy rozwoju.

W 2007 r. poszerzył zakres swego oddziaływania o Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny; w 2008 r. doczekał się rocznika Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae; 11 stycznia 2010 r. nawiązał współpracę jako instytut stowarzyszony z Papieskim Wydziałem Teologicznym „Teresianum” w Rzymie, który jest głównym ośrodkiem naukowym Zakonu; 2013 odbyły się pierwsze „Warsztaty z duchowości”; 2015/16 odbył się po raz pierwszy roczny cykl warsztatów i dni skupienia: ,,Ze Świętymi Karmelu”; 2016/17 odbył się po raz pierwszy roczny cykl dni skupienia: ,,Szkoła modlitwy terezjańskiej”. Siedem mieszkań Twierdzy wewnętrznej. W tym okresie także odbył się po raz pierwszy konkurs literacki KID.

 

Dodatkowe informacje:

 

 • KID podlega pod:

Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych

 • KID jest stowarzyszony z:

TeresianumPapieski Wydział Teologiczny, Papieski Instytut Duchowości

 • KID współpracuje z: 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 • KID sąsiaduje z:

Sanktuarium św. Józefa