Studium Duchowości

PREZENTACJA 

Studium duchowości prowadzone jest zgodnie z dwuletnim cyklem wykładów kursorycznych i monograficznych. Tematyka wykładów kursorycznych jest stała i obejmuje zasadnicze zręby duchowości chrześcijańskiej, zaś tematyka wykładów monograficznych jest zmienna i stanowi pogłębione ujęcie wybranych zagadnień. Dla słuchaczy zwyczajnych KID, uczestnictwo w wykładach kursorycznych i monograficznych, jak również złożenie z nich egzaminu, jest obowiązkowe.

Na mocy umowy pomiędzy Karmelitańskim Instytutem Duchowości i Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, studenci Wydziału Teologicznego UPJPII, kursu podstawowego i licencjacko-doktoranckiego, mogą uczęszczać na wybrane przez siebie wykłady w KID, kursoryczne czy monograficzne, z możliwością zaliczenia ich do indeksu UPJPII jako monograficzne. 

 

K1 TEOLOGIA DUCHOWOŚCI – I

o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD

Teologia duchowości jest przedmiotem podstawowym, mającym na celu nakreślenie struktury życia duchowego, jego dynamiki rozwojowej, dróg i sposobów duchowego rozwoju chrześcijanina. Celem wykładu jest zapoznać studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi podstaw i struktury życia duchowego, nauczyć go rozeznania właściwej hierarchii wartości w podejściu do różnych środków rozwoju życia duchowego. Wykład przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu teologii duchowości systematycznej: cele teologii duchowości, twórcy życia duchowego, powszechne powołanie do świętości, proces uświęcenia, duchowość sakramentalna.

 

K2 Teologia duchowości – II
o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD

Teologia duchowości jest przedmiotem podstawowym, mającym na celu nakreślenie struktury życia duchowego, jego dynamiki rozwojowej, dróg i sposobów duchowego rozwoju chrześcijanina. Celem wykładu jest zapoznać studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju życia duchowego. Na wykładzie poruszane są tematy z zakresu rozwoju życia duchowego: teologalny dialog, chrześcijańska asceza, modlitwa, przeszkody komunii z Bogiem i ich przezwyciężanie, mistyka.

 

PROGRAM STUDIUM DUCHOWOŚCI

      1. Teologia życia duchowego

          (przez dwa lata – cztery semestry)

2. Duchowość biblijna (jeden semestr)

3. Duchowość liturgiczna (jeden semestr)

4. Duchowość patrystyczna (jeden semestr)

5. Historia duchowości chrześcijańskiej (dwa
     semestry)

6. Duchowość karmelitańska (dwa semestry)

7. Teologia modlitwy (jeden semestr)

8. Duchowość maryjna (jeden semestr)

9. Kierownictwo duchowe (jeden semestr)

10. Duchowość laikatu (jeden semestr)

11. Duchowość zakonna (jeden semestr)

12. Wykłady monograficzne (rok 2015/16):

Duchowość nowego człowieka wg św. Pawła

Duchowość bł. Elżbiety od Trójcy Świętej

Zjawiska nadzwyczajne w życiu duchowym św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki)

 

K3 Historia duchowości – I

Pierwsza część wykładu z historii duchowości koncentruje się na starożytności i średniowieczu. Po nakreśleniu natury nauki, jaką jest historia duchowości, podejmuje się w zarysie bardziej szczegółowe zagadnienia: duchowość Nowego Testamentu i Kościoła pierwotnego, kształtowanie się form życia konsekrowanego (dziewice i asceci, wdowy, mnisi pustelnicy i cenobici na Wschodzie i Zachodzie), wkład wybitnych mnichów i Ojców Kościoła w duchowość, dalszy rozwój życia zakonnego (zakony rycerskie, kanonickie i żebrzące) z uwzględnieniem jego czołowych postaci na polu duchowości, scholastyka, dzieje nieortodoksyjnych grup świeckich, duchowość dionizyjska, szczególnie niemiecka i angielska, „devotio moderna”. Wykład wieńczy krótkie spojrzenie na historię polskiej duchowości średniowiecza.

 

K4 Historia duchowości – II
o. dr Oktawian R. Stokłosa OCD

Druga część wykładu z historii duchowości obejmuje okres historii nowożytnej i współczesnej. Koncentruje się wokół udokumentowanych świadectw od czasów odnowy Kościoła w XVI wieku aż po czasy, w których żyjemy. Wykład obejmuje studium doktryny, literatury i życia duchowego chrześcijaństwa nowożytnego i współczesnego. W jego toku rozważane są pisma i myśl wielkich mistrzów duchowych (np. św. Ignacego Loyoli, św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża, św. Franciszka Salezego, kardynała Piotra de Berulle i innych) i ich wpływ na życie religijne. Uwzględnia się także różne szkoły duchowości (włoską, hiszpańską i francuską) i ich wzajemne zależności, a także bada błędne ruchy i prądy duchowe (np. kwietyzm, jansenizm czy modernizm) w ich wewnętrznym rozwoju, jak również duchowość współczesną wyrosłą na doktrynie Soboru Watykańskiego II.

 

K5 Duchowość biblijna
o. dr Piotr Nyk OCD

Wykład porusza najważniejsze zagadnienia teologii biblijnej z perspektywy duchowości. Wśród nich należy wymienić pojmowanie człowieka przez autorów biblijnych (w tym m.in. ciała, duszy i ducha, ożywiającego tchnienia), następnie ideę Boga, Syna Bożego i Ducha Świętego, jak również tytuły mesjańskie Syna Człowieczego, Cierpiącego Sługi Jahwe oraz Mesjasza. Wykład uwzględnia historyczny rozwój wyżej wymienionych zagadnień oraz ich odniesienie do życia duchowego.

 

K6 Duchowość patrystyczna
o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap

Wykład z duchowości w okresie patrystycznym (I-VIII w.) stanowi systematyczny opis doświadczeń życia duchowego w ramach przeżywania jednej i tej samej wiary chrześcijańskiej. Duchowość patrystyczna nie istnieje sama w sobie, ale rodzi się z wiary, wiarę wyraża i prowadzi do pogłębienia tejże samej wiary. W kontekście mówienia o chrześcijańskiej wierze, słuchacz uczestniczący w wykładzie będzie miał możliwość zapoznania się z następującymi tematami: 1) zarysem duchowości pierwszego wieku chrześcijaństwa; 2) duchowością Ojców apostolskich; 3) duchowością okresu męczenników; 4) duchowością okresu apologetów greckich i łacińskich; 5) duchowością świata pogańskiego I-II w. (helleńsko-rzymskiego); 6) duchowością Ojców pustyni; 7) duchowością Orygenesa; 8) duchowością Ojców Wschodnich (gł. św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nyssy); 9) duchowością Ojców Zachodnich (gł. św. Augustyna z Hippony i św. Benedykta z Nursji); 10) duchowością monastyczną okresu patrystycznego; 11) wybranymi zagadnieniami duchowości patrystycznej (teologią duchowości patrystycznej i teologią modlitwy patrystycznej). 

 

K7 Duchowość liturgiczna
s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR

Tematem wykładu jest wyjaśnienie relacji liturgii do życia duchowego, które rozumiemy zawsze jako osobistą więź z Bogiem. Liturgia jest rzeczywistym spotkaniem z osobowym Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym, dlatego od liturgii zależne jest życie duchowe. Na tej podstawie można zrozumieć naukę Soboru Watykańskiego II, według której liturgia jest „źródłem” i „szczytem” życia chrześcijańskiego czyli duchowości chrześcijanina. Wykład ukazuje dzieje tak rozumianej zależności oraz aspekty i sposoby formacji, kształtującej duchowość opartą na liturgii, czyli duchowość liturgiczną. Dotyczy to każdego ochrzczonego, który jest powołany do życia z Bogiem, czyli do życia zgodnie z zasadami duchowości liturgicznej.

 

K8 Duchowość maryjna
o. dr Stanisław Fudala OCD

Wykład stanowi refleksję nad miejscem Najświętszej Maryi Panny w życiu duchowym. Wychodząc od przesłania Pisma Świętego i Tradycji, po przeanalizowaniu form pobożności maryjnej, jakie pojawiły się na przestrzeni dziejów, zasadnicza treść wykładu koncentruje się na maryjnym przesłaniu Soboru Watykańskiego II i późniejszych maryjnych encyklik papieskich oraz na posoborowej refleksji teologicznej. Omawia się obecność Maryi Dziewicy na duchowej drodze chrześcijanina, akcentując potrzebę obecności wymiaru maryjnego w duchowości chrześcijańskiej oraz stosowność przeżywania relacji z Maryją przede wszystkim w liturgii i w innych formach pobożności.

 

K9 Duchowość karmelitańska
o. dr hab. Marian Zawada OCD

Wykład poświęcony jest refleksji nad charyzmatem Zakonu Karmelitów Bosych. Obejmuje wyjaśnienie takich zagadnień jak: dwie pierwotne metafory Karmelu (góra i ogród); wpływy na duchowy kształt Karmelu: duchowość pustyni (Ojcowie pustyni), duchowość pielgrzymów, duchowość rycerska (krucjat), etos prorocki, postać proroka Eliasza; początki życia karmelitańskiego na Górze Karmel; duch „Reguły pierwotnej”; przekształcenie eremitów w zakon mendykancki; Reforma Karmelu: św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża – nowe elementy duchowości Karmelu; maryjny wymiar Karmelu; ideał mistyczny i kontemplacyjny.

 

CZAS ZAJĘĆ

Wykłady odbywają się w piątki w godz. 17.00 – 20.15

 

warunki przyjęcia na studium duchowości:

 Jako słuchacz zwyczajny (możliwość zdawania egzaminów i uzyskania dyplomu):

 - formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem (dostępny na: www.kid.edu.pl)

 - kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych

 - trzy fotografie

 - ofiara 150 zł za jeden semestr

 Jako słuchacz wolny (niezależnie od wykształcenia)

 - formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem (dostępny na: www.kid.edu.pl/Rekrutacja)

- ofiara 100 zł za jeden semestr

 Dokumenty można składać do końca września 2015 r.w sekretariacie KID

 w środy i piątki w godzinach : 14.00 – 19.00

 

kontakt: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 tel. 797 002 380

 

Zapisy nie dotyczą studentów Wydziału Teologicznego UPJPII zaliczających w KID wykłady monograficzne.